[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ  นางสาวนิตยา พงศ์พัสสะระ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวสุภาภรณ์ แดงเพ็ง
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม
  วิชาเอก  การวัดผลและวิจัย
  ชื่อ  นายภูวดล ภูมิวณิชกิจ
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม
  วิชาเอก  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

โรงเรียนวัดทุ่งคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180