[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


  โรงเรียนวัดทุ่งคาตั้งขึ้นเมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2475 โดยพระเขียว  ศิริธมโม  เจ้าอาวาส วัดใหม่ทุ่งคาในขณะนั้น เป็นผู้จัดตั้งขึ้นและทำการสอนโดยใช้กุฏิเป็นสถานที่สอน  ขณะเปิดสอนครั้งแรกมีนักเรียน  55  คน ต่อมาเมื่อวันที่  28  กันยายน  2476 ทางราชการได้รับโรงเรียนนี้เป็นของทางราชการและตั้งชื่อว่า“โรงเรียนประชาบาลกำแพงเพชร 2” (วัดใหม่) และได้แต่งตั้งนายเปื้อม ขุนเพชร วุฒิ ม.4 เป็นครูใหญ่ สถานที่ที่สอนยังใช้กุฏิ (ทางราชการสมทบให้  800 บาท) สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารยกพื้นขนาด 3 ห้องเรียน และยังสร้างในบริเวณวัดทางทิศใต้

           วันที่  16  ตุลาคม  2505  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนประชาบาลกำแพงเพชร 2”เป็น “โรงเรียนวัดทุ่งคา” พ.ศ. 2518อาคารหลังนี้เกิดชำรุดในส่วนของพื้น  ฝา  ประตูและหน้าต่าง ทางราชการจึงให้งบประมาณ 25,000 บาท เพื่อทำการซ่อมแซม พระใบฎีกาจวง เตชธมโม (เจ้าอาวาส วัดใหม่ทุ่งคา) ได้ชักชวนพระภิกษุภายในวัดช่วยกันซ่อมแซมจนเสร็จ

           ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ทางราชการอนุญาตให้โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.7 แต่เนื่องจากอาคารเรียนไม่พอ คณะกรรมการศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันหาเงินและวัสดุสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง โดยได้มาปรับพื้นที่และสร้างในเนื้อที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนที่ดินแปลงปัจจุบัน ซึ่งหมื่นกาญจนปราการ กำนันตำบลกำแพงเพชรขณะนั้นได้สงวนที่ดินไว้ทั้งหมด 75 ไร่ เพื่อสร้างวัด 25 ไร่ และสร้างโรงเรียน 50 ไร่ แต่เมื่อชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนไปได้เพียงรากฐาน คานดินและถมพื้นปรากฏว่าทุนหมดจึงหยุดสร้าง

           ต่อมา พ.ศ. 2519 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน เมื่อสร้างอาคารเรียนหลังนี้เสร็จ จึงย้ายเด็กบางส่วนมาเรียนที่อาคารนี้

           พ.ศ. 2527 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/2526 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียนในวงเงิน 420,000บาท และสร้างส้วมแบบ สปช. 601/2526 1 หลัง 4 ที่นั่ง งบประมาณ 20,000 บาท

           พ.ศ. 2528 ได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด (งบ ส.ส.) ผ่านจ่าสิบเอกอนันต์ เรืองกูล สำหรับปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน ในวงเงิน 30,000 บาท และทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/2526 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง วงเงิน 420,000 บาท และถังเก็บน้ำฝน ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด (4 ถัง) งบประมาณ 35,000 บาท

           6 พฤษภาคม 2534 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ)

           พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณโครงการฟื้นฟูประสบอุทกภัย เป็นค่าสร้างถนนคอนกรีต หน้าอาคารเรียน ความยาว 100 เมตร เป็นเงิน 113,800 บาท

           พ.ศ. 2553 ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนและห้องพิเศษทุกห้องโดยปูกระเบื้องและทาสีอาคารเรียนทั้งภายนอกและภายในโดยใช้งบบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน (จัดงานขอบริจาคสนับสนุนฯ) ใช้เงิน 220,000 บาท

           พ.ศ. 2553 ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องครัวพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัวใช้งบบริจาค เป็นเงิน 70,000 บาท ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมโดยใช้งบประมาณตามโครงการส้วมสุขสันต์เป็นเงิน 74,000 บาท

           พ.ศ.2554 ได้รับงบประมาณส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อไอทีจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

           โน้ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่องพร้อมอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนงบประมาณ 56,600 บาท

           พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณตามโครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยเป็นค่าก่อสร้างกำแพงคอนกรีตความยาว 200 เมตรและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนความยาว 360 เมตรใช้งบประมาณเป็นเงิน 2,168,000 บาท

           พ.ศ.2554 ได้ดำเนินการปรับปรุงถังเก็บน้ำฝนแบบ.33พิเศษที่ชำรุดไม่สามารถใช้การปรับเป็นห้องน้ำห้องส้วมจำนวน 2 ที่นั่ง งบประมาณ 80,000 บาท

           พ.ศ.2554 ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ว่างเปล่าทางทิศใต้ จัดทำสวนยางพารา จำนวน 30 ไร่โดยใช้งบบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน (จัดงานขอบริจาคสนับสนุนฯ) ใช้เงิน280,000บาท

           พ.ศ. 2554 ดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำโดยใช้เงินอุดหนุนฯ 44,000 บาท

           พ.ศ.2555 ที่ยืนแถวของนักเรียน งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 150,000 บาท

           พ.ศ 2555 ห้อง ENGLISH and ASIAN ROOM งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 250,000 บาท

           ปัจจุบันโรงเรียนวัดทุ่งคาเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน และจำนวนนักเรียน 260 คน


โรงเรียนวัดทุ่งคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180