[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวนุศรา เบ็ญหมัน
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวซันมา บิลหลี
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวผการักษ์ จรุงแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110