[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางพัชรี วรรัตนานุรักษ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวจิตต์ทรัพย์ เจือสนิท
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางจิราภรณ์ ชัยกลิ่น
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  การประถมศึกษา

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110