[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวฐิติกาญจน์ จิระพันธุ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสมจิต เรืองกูล
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นางจารีย์ ศรีสุวรรณ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางวราพร มณีโชติ
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  อื่น ๆ

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110