[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวเรวดี อินทรัตน์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางจุฑารัตน์ บุญราศรี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  บรรณารักษ์ศาสตร์
  ชื่อ  นางณัฐติตา เสนะกูล
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางณปภัช แสงช่วง
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางเปรมชยา สร้อยสังข์หวาน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110