[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

        ภายในปี  2567  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม  จัดการศึกษาโดยใช้คุณธรรมนำวิชา  ก้าวสู่สากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

         พันธกิจ

       1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาให้ได้มาตรฐาน

           2. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีประชาธิปไตยและมีจิตสำนึกความเป็นไทย

          3. ส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

          4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความดี

          5. จัดกิจกรรมปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         6. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

         8. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

         9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ


๑.

 

 

 


โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110