[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

               ภายในปี 2563 โรงเรียนวัดท่าแซ จะพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยมุ่งปลูกฝังสำนึกความเป็นไทย รู้จักทักทาย

ยิ้มไหว้สวยงาม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

 

ปรัชญาโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา

แสงส่วางเสมอด้วยปัญญาไม่มี

พันธกิจ

                                    1.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

                                    2.เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                                    3.พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                                    4.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน โดยเน้นการทักทาย ยิ้มไหว้สวยงาม

                                    5.สนับสนุนการจัดการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                    6.พัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

 

 


โรงเรียนวัดท่แซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110