[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

ประวัติโรงเรียนวัดท่าแซ

                 โรงเรียนวัดท่าแซ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12   ธันวาคม   พ.ศ. 2461   มีนายเกลื่อน  (นิพนธ์)  สว่างภพ  เป็นครูใหญ่คนแรก 

พระอธิการทอง  ธมฺมทิน เจ้าอาวาสวัดท่าแซ ได้อนุญาตให้ใช้ศาลา การเปรียญจัดที่ทำการเรียนการสอน

 
                  พ.ศ. 2470 พระภิกษุชุม  ขวัญฤกษ์  ได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  1  หลัง  ต่อมามีนักเรียนเพิ่มขึ้น  นายแดง  ชัยจัด  ครูใหญ่ขณะนั้นได้แยกนักเรียนจำนวนหนึ่งไปเรียนศาลาวัด
 
                  พ.ศ. 2490 อาคารเรียนที่พระภิกษุชุม  ขวัญฤกษ์ จัดสร้างได้ชำรุดใช้เรียนต่อไปไม่ได้  จึงใช้ศาลาโรงธรรมวัดเป็นสถานที่เรียน
 
                  พ.ศ. 2496 นายเห้ง    ศักดิ์ศฤงคาร นายพิทยา  โกมลตรี  ครูใหญ่ขณะนั้นและคณะกรรมการ โดยมีพระอธิการแดง
 
(พระศีลสังวร) เจ้าอาวาสเป็นผู้อุปการะ โดยจัดทอดกฐินสามัคคีและทอดผ้าป่าได้เงินจัดสร้างอาคารเรียนได้  1  หลัง 
 
ขนาด  3  ห้อง ลักษณะเป็นอาคาร  2  ชั้น ก่อสร้างตั้งแต่   พ.ศ. 2501-2503   พ.ศ.2503  ได้รับงบประมาณ สมทบจากรัฐบาลเป็นเงิน
 
50,000  บาท แต่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการจึงได้จัดทอดกฐินสามัคคีและทำสลากภัทรหลายครั้ง จึงได้เสร็จเรียบร้อยในปี  2507 
 
รวมเงินค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น  150,000  บาท  และได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน โดยนายประเวส  เรืองจรัส นายอำเภอหาดใหญ่ 
 
เป็นประธานในพิธีและนายสว่าง เขมะศิริ  ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
                  ปัจจุบันโรงเรียนวัดท่าแซมีนักเรียนจำนวน   155  คน  มีข้าราชการครู  10  คน  บุคลากร 6 คน

โรงเรียนวัดท่แซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110