[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

        โรงเรียนวัดท่าข้ามได้เปิดการสอน  เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๘๑  โดยทางราชการได้แต่งตั้ง  นายวัน  ผดุงศักดิ์          เป็นผู้เปิดการสอนตามคำสั่งของแผนกศึกษาธิการ  อำเภอหาดใหญ่และมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลท่าข้าม  ๒  (วัดท่าข้าม)                                                                                  ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๒ นายวัน ผดุงศักดิ์ ได้ย้ายจากโรงเรียนนี้ไป ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายมนัส  เพชรขาว มาดำรงตำแหน่งแทน          โรงเรียนวัดท่าข้ามได้เปิดทำการสอนติดต่อกันมาเป็นเวลา ๑๗ ปี พระอธิการพลับ จันทโสภาคย์ เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม พร้อมคณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองผู้เรียนได้พร้อมกันจัดหาเงิน  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  ๑ หลัง  ๔ หลังเรียน  โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดำเนินการได้เงินก่อสร้างครั้งแรกจำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  จัดพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๔๙๙  พร้อมกับดำเนินการก่อสร้าง แต่งยังไม่แล้วเสร็จ จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท        (สี่หมื่นบาทถ้วน)   จึงดำเนินการจนแล้วเสร็จ  เงินค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด   ๗๐,๐๐๐  บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ไม่รวมค่าแรงในการก่อสร้าง และได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่  ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดท่าข้าม   ตั้งแต่นั้นมา                                                                                                                                                             ในปี พ.ศ.๒๕๒๑  องค์การบริหารจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้ง  นายไสว  อุไรรัตน์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สข.  ๐๐๒  จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน  ๑ ห้องสมุด  และในปี  พ.ศ.๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. ๒๐๒  จำนวน  ๑  หลัง                                                                               วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๒๘  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายนุภาพ  กาญจนวงศ์  ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พร้อมกับจัดสรรงบประมาณการติดตั้งไฟฟ้า  ประปาและได้จัดสร้างอาคารชั้นเด็กเล็ก  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๙,๕๐๐  บาท  (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)             วันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นางจุฑาภรณ์   ทองดีเลิศ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่                             วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๓๘ ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายหวันลาริ  เห็นชอบ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่                                  วันที่ ๒๖   กุมภาพันธ์  ๒๕๔๓  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายนิทัศน์   สุนทรจตุรวิทย์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และ
ในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช. ๑๐๕/ ๒๙                                               
                               ปีงบประมาณ  ๒๕๔๗  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคาร  แบบ  สปช.๑๐๕/๒๖  เป็นเงิน  จำนวน  ๑,๖๔๘,๘๐๐  บาท             ปีงบประมาณ  ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.๖๐๓/๔๕  ขนาด  ๔  ที่นั่ง                                              วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นางสาวสมพิศ  โคพิชัย  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน                       ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๖  เป็น  จำนวนเงิน  ๖๔๗,๘๐๐  บาท  และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากกองพันทหารช่างที่  ๔๐๑  (ค่ายอภัยบริรักษ์)  จังหวัดพัทลุง  ได้มาติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอนจากโรงเรียนไกลกังวลหัวหิน                                                                                                 ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  โรงเรียนได้รับงบประมาณตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(งบ ส.ส.)  สร้างอาคาร  แบบ  สปช.๑๐๔/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียนเป็นเงิน  จำนวน  ๑,๗๑๗,๐๐๐  บาท                                                                  ปัจจุบันโรงเรียนวัดท่าข้าม   มีครูประจำการ ๓  คน ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑ คน 
ครูอัตราจ้างรายเดือน ๑  คน นักการภารโรง ๑ คน (งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง) ธุรการโรงเรียน ๑ คน ผู้เรียนทั้งหมด  ๓๗  คน  มี นายสินธพ  อินทรัตน์  เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมี ว่าที่ร้อยตรีประสาน  โรหิโตปการ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110