[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์/ปรัชญา

            ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดศีรษะคีรี มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้สู่มาตรฐานศึกษาชั้นพื้นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

        พันธกิจ/เป้าหมาย

1.       พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

2.       จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

4.       พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน

5.       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 

 

 


โรงเรียนวัดศีรษะคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110