[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

                                

โรงเรียนวัดศีรษะคีรี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2582 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดเป็นที่เรียน มีพระอาจารย์คง ฆังคะมะโน เจ้าอาวาสวัดศีรษะคีรี ผู้ใหญ่บ้านทอง ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้านลาย ไชยภัคดี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย รวมกับชาวบ้านในหมู่บ้าน จัดตั้งโรงเรียนและจัดงานทำพิธีเปิดเรียน โดยมีนายประเสริฐ กาญจนดุล นายอำเภอหาดใหญ่ ได้แต่งตั้งให้นายชั้น ตะวันฉาย ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาล ตำบลน้ำน้อย1 เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2582 เวลา 9.00 น. ทำพิธีสอนเป็นปฐมฤกษ์ ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลน้ำน้อย 4 มีนักเรียนชายหญิง เข้าเรียนจำนวน 98 คน ตอมาวันที่ 27 ตุลาคม 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนย้ำน้อย3 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2596ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้ง เป็นโรงเรียนวัดศีรษะคีรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และทางราชการอนุญาตให้ขยายเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2519 ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


โรงเรียนวัดศีรษะคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110