[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  ว่าที่ร้อยตรี สุกิจ บุญกำเหนิด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  -
  วิชาเอก  การประถมศึกษา

โรงเรียนปรางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230