[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายวนันธร พลภักดี
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  

โรงเรียนปรางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230