[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางอรพินทร์ บุญกำเหนิด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางประทุมทิพย์ กัณฐตุริต
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนปรางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230