[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสมนึก อินประดับ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ชื่อ  นางสาวอรอนงค์ จันทนวล
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  คศ.บ.
  วิชาเอก  คหกรรมศาสตร์บัณฑิต

โรงเรียนปรางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230