[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

        จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพ  เน้นคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

         พันธกิจ

         1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน

  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

      3. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

          4. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

          5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

 

 

 


โรงเรียนปรางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230