[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

        โรงเรียนวัดปรางแก้ว ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๕ หมู่ ๘ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล ๑ และ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

เขตพื้นที่บริการรับเด็กเข้าเรียนมี ๕ หมู่บ้านหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ 

ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

โรงเรียนวัดปรางแก้ว ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๒ โดยพระอาจารย์ทองแก้ว อินทสโร เจ้าอาวาสวัดปรางแก้วในสมัยนั้น เริ่มดำเนินการสอนในศาลาการเปรียญของวัดเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๔๒ ทางอำเภอหาดใหญ่ได้อนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ในปีพ.ศ ๒๔๔๗ พระอธิการทับ อหิงสโก เจ้าอาวาส วัดปรางแก้ว ร่วมกับราษฎรในท้องถิ่น ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นจำนวน ๑ หลัง ขนาด ๘ ห้องเรียน ๒ ชั้น และได้มีการพัฒนาตามลำดับ ในปัจจบุบันมีอาคารเรียน ๓ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง

โรงอาหาร ๑ หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง สนามฟุตบอล ๑ สนาม และมีลานกีฬาอเนกประสงค์ ๑ สนาม มี นายสมปอง บุญศรีรัตน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ พระอธิการทับ อหิงสโก เจ้าอาวาสวัดปรางแก้ว ได้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นได้สร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๘ ห้องเรียน และได้พัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ ผู้บริหารก็ได้เปลี่ยนไปตามระบบราชการ ในปัจจุบันมีอาคารแบบ ป.๑ก ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๑ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง (รื้อถอนแล้ว) สนามฟุตบอล ๑ สนาม และมีลานกีฬาอเนกประสงค์ ๑ สนาม โดยได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่าให้ดีขึ้นในปัจจุบัน

 

โรงเรียนปรางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230