[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวดวงฤทัย บัวชัย
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  บธ.ม.
  วิชาเอก  บริหารธุรกิจ

โรงเรียนวัดพรุเตาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110