[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

       โรงเรียนวัดพรุเตาะจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเต็มประสิทธิภาพและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ด้วยศาสตร์พระราชา สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
         พันธกิจ
1.   จัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นต้นแบบที่ดี
2.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
3.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ
4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5.  สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน
6. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา   
 

โรงเรียนวัดพรุเตาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110