[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 

       ประวัติโรงเรียนวัดเนินพิชัย

§  พ.ศ. 2483  เปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2493 ชื่อโรงเรียนบ้านหนองขวนจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่1-4)

§  พ.ศ. 2511เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7)

§  พ.ศ. 2512เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดโคกพิชัย

§  พ.ศ. 2524 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนวัดเนินพิชัย

§  พ.ศ. 2534 เป็นโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

§  พ.ศ. 2537 ขอขยายชั้นระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1-2

§  พ.ศ. 2545 โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ  ระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

§  พ.ศ. 2547 เป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอบางกล่ำ

§  พ.ศ. 2551 รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียน 5 ส. ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ของ กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

§  พ.ศ.2551 ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

§  ได้รับรางวัล ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน รุ่นที่ 4

§  พ.ศ. 2552 รางวัล โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 2  ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

§  พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับ รางวัล “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”รับตราพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

§  พ.ศ. 2558 เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ  ประจำปี 2558  ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

§  พ.ศ. 2558 รางวัลโรงเรียนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

§  โรงเรียนได้รับรางวัล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ

§  โรงเรียนได้รับรางวัล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ ระดับ ดีมาก 2 ปีซ้อน

§  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

§  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

§  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน ภายใต้ชื่อโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด
เพื่ออนาคต

§  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

                §  นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันกิจกรรม สภานักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
                    ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

§  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 กิจกรรม การแข่งขันเพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

§  นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการแข่งขันกิจกรรม  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ม.1-ม.3 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561

§  นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน  จากการแข่งขันกิจกรรม   การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ชั้น ม.
1-ม.3 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561

§  นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกิจกรรม   การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ชั้น ม.1-ม.3 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

§  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563

          - การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสอง

          - การแข่งขันต่อศัพท์ภาษา อังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง

          - การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)  ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

          - การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

          -การแข่งขันสร้างผลงานทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมGSPม.1-3ได้รับรางวัลเหรียญทอง