[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

        โรงเรียนวัดนารังนก จัดการศึกษาได้มาตรฐาน เน้นผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการมีสวนร่วม

         พันธกิจ

        1. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

        2. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

        3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

        4. พัฒนาครูและบุคลากรททางการศึกษาให้มีความสามารถตามมาตรฐานสถานศึกษา

        5.พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ

        6.จัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 


โรงเรียนวัดนารังนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110