[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนวัดนารังนกเป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาบางกล่ำสัมพันธ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

               โรงเรียนวัดนารังนกเปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่12  พฤษภาคม  พ..2480   โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดนารังนกเป็นที่เรียน     ใช้ชื่อว่า    “โรงเรียนประชาบาลตำบลแม่ทอม  2   นารังนก”  โดยมีนายดำ    สุนทรเวช   ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่สมัยนั้น   ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิด   โดยในขณะนั้นโรงเรียนวัดนารังนกได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีนักเรียนทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น  65  คน   มีนานอินทอง  แก้วกุลนิล  เป็นครูใหญ่

               ปี พ.. 2522   ได้เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ..1521  และได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีนายรุ่น   บุญศัพท์   เป็นครูใหญ่

               ปี พ.. 2532   โรงเรียนได้เปิดสอนนักเรียนชั้นเด็กเล็ก

               ปี พ.. 2536   โรงเรียนได้เปิดสอนตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ในสมัยนายนรินทร์     เพชรรัตน์    เป็นอาจารย์ใหญ่     และมีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   รุ่นแรกในปีการศึกษา 2538

 


โรงเรียนวัดนารังนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110