[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวภัทราภรณ์ สังข์เสน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดแม่เตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110