[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         

วิสัยทัศน์

 

จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรมนำความรู้ เคียงคู่ท้องถิ่น ปลอดสิ่งเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลยุค 4.0

 

พันธ์กิจ

 

1.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

 

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.   สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

 

4.  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาการเรียนรู้และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

5.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการสู่มืออาชีพ

 

6.   ประสานความร่วมมือชุมชน ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

7.   สืบสานงานโครงการตามพระราชดำริ  รักความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 

8.   วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 


โรงเรียนวัดแม่เตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110