[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

ประวัติโรงเรียนวัดแม่เตยก่อตั้ง พ.ศ.2476 โดยพระอุปัชฌาย์ช่วย  ธรรมชูโต อดีตเจ้าอาวาส    วัดแม่เตยและเป็นครูคนแรก อาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียนชั่วคราว ต้องหยุดเรียนชั่วคราวใน พ.ศ. 2478 เนื่องจากขาดครู พ.ศ.2482 เปิดสอนอีกครั้งในสถานที่เดิม พ.ศ.2510 สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก พิเศษ 1 หลัง  กว้าง   เมตร ยาว 24 เมตร  ขนาด 3 ห้องเรียน สร้างบนที่ดินของวัดด้านหน้า(ทิศตะวันตก)  ใช้แรงงานและเงินบริจาค โดยกำนันทองแสน  ผ่องแผ้ว และเจ้าอาวาสวัดแม่เตย เป็นผู้นำการก่อสร้าง  ปัจจุบันอาคารนี้ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจัดตั้งเป็นศูนย์เด็กเล็ก จัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน บริการประชากร หมู่ 1 และ 2 ตำบลท่าข้าม ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดินธรณีสงฆ์ มีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน มีอาคารเรียน ป.1   ขนาด 4 ห้องเรียน และอาคาร สปช 105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ห้องสุขา 3 หลัง   

òปีการศึกษา 2560 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 (นักเรียนอนุบาล 3 ขวบ) ปีการศึกษา 2561    มีนักเรียน 73 คน มีข้าราชการครู 3 คน

òปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “เหลียวหลังแลน้อง” เพื่อหางบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง ได้งบประมาณ 390,000 บาท จัดจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน

òปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงอาคาร ป.1 ก อาคาร สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคากระเบื้อง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี งบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

òปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 83 คน ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน เพื่อหารายได้จ้างครูอัตราจ้าง “โครงการวิ่งนี้เพื่อน้องโรงเรียนวัดแม่เตย” ได้งบประมาณ 426,011.49 บาท ดำเนินการจ้างครูอัตราจ้าง 4 คน

òปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนจำนวน ๘๕ คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 2 คน ครูจ้างสอน 4 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน เพื่อหารายได้จ้างครูอัตราจ้าง “โครงการเดิน-วิ่งเพื่อน้องโรงเรียนวัดแม่เตย ปี 2” ได้งบประมาณ 323,046.77 บาท

òปีการศึกษา 2562 ต่อเติมหลังคาระเบียงอาคาร สพป.105/29 งบประมาณ 116,261 บาท ใช้สำหรับนักเรียนทำกิจกรรมยามว่าง โดยใช้งบประมาณจากการจัดงานเดิน-วิ่งเพื่อน้องโรงเรียนวัดแม่เตย 

ด้านบุคลากร ในปัจจุบันมีข้าราชการครู ๔ คน เกษียณกันยายน 2562 จำนวน 2 คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน ครูธุรการ ๑ คน 

มีหมู่บ้านในเขตบริการ  จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านแม่เตย หมู่ ๑ และบ้านคลองจิก หมู่ ๒ โรงเรียนวัดแม่เตย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียน รวม ๑๓ คน

ปัจจุบันมี นางสาวอริณชาภัทร์ ชูทอง  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน    

ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ Websit: www.wmt.ac.th

เขตบริการ / เขตปกครอง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 และ 2 บ้านแม่เตย และบ้านคลองจิก ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่


โรงเรียนวัดแม่เตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110