[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์   

         โรงเรียนวัดเลียบเป็นโรงเรียนต้นแบบ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

         พันธกิจ            

                       โรงเรียนวัดเลียบ กำหนดพันธกิจให้มีการจัดการเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนรอบด้าน เต็มศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเน้นการจัดการของ
ผู้บริหารให้มีระบบบริหาร

 


โรงเรียนวัดเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230