[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางปัณชญา สุนทรอภิรักษ์
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวจันทร์จีรา แลหมัน
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวอนุสรา หมาดมานัง
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โรงเรียนวัดคลองแห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110