[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางนงคราญ จินตศิริพิพัฒน์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา

โรงเรียนวัดคลองแห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110