[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางอุไร อินทานนท์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  -
  วิชาเอก  เกษตรศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวเสาวคนธ์ คงเปีย
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  คบ.
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์

โรงเรียนวัดคลองแห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110