[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางนงเยาว์ สังข์สร
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ
วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางจุไรลักษณ์ บรรจงสุทธิ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  พืชศาสตร์

โรงเรียนวัดคลองแห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110