[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางเตือนใจ สิกะพันธ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  คบ.
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ  นางสาวสุดาพร เพชรรัตน์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  คบ.
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนวัดคลองแห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110