[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์      

โรงเรียนวัดคลองแห บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีค่านิยมในการยิ้มไหว้

ทักทายกัน และการอดออม  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

         พันธกิจ    

1.    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.    ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.    สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.    พัฒนาครูและบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

5.    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีค่านิยมในการยิ้มไหว้ทักทายกัน และการอดออม

6.    เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

7.    ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการการเรียนรู้

 

 

 


โรงเรียนวัดคลองแห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110