[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

        

ประวัติโรงเรียนวัดคลองแห

โรงเรียนวัดคลองแหตั้งอยู่  หมู่ที่  4  ตำบลคลองแห      อำเภอหาดใหญ่      จังหวัดสงขลา   ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2465 โดยมีพระอุปัชฌาทอง  ฆังคสโร เป็นผู้ก่อตั้ง  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลคลองแห  มีนายอำเภอหาดใหญ่ในขณะนั้นเป็นผู้อนุญาต  เปิดสอนชั้น ป. 1  มีนักเรียน  18  คน  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2465  มี นายยาน  บุญปลอด  เป็นครูใหญ่และครูผู้สอนคนเดียว  ใช้ศาลาการเปรียญของวัดคลองแหเป็นสถานที่เรียน  ต่อมาในปี  พ.ศ 2467  จึงเปิดสอนถึงชั้น ป. 4   

พ.ศ. 2501  พระอุปัชฌาย์ทอง  ฆังคสโร  ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1ก พิเศษ  จำนวน  1  หลัง  มี  4  ห้องเรียน

พ.ศ. 2507  นายทิ่น  ละอองเทพ  ได้ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2516  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากภายในวัดคลองแห  มาสร้างใหม่ในที่ดินซึ่งเป็นของวัดคลองแห  โดยประชาชนร่วมกันสละเงินสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ก พิเศษ  1  หลัง  มี  3  ห้องเรียน  และในปีนี้ก็ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนถึงชั้น ป. 7 

พ.ศ. 2518  ได้มีการต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก พิเศษ  จำนวน  6  ห้องเรียน โดยเงินจัดสรรจากสภาตำบลคลองแห

พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สข.01/002  จำนวน 1  หลัง  มี  8  ห้องเรียน

พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน แบบ ฝอ.สข./210  จำนวน  1  หลัง  และส้วม แบบ สปช.  จำนวน  1  หลัง  มี  5  ที่นั่ง

พ.ศ. 2525  โรงเรียนร่วมกับสภาตำบลคลองแหจัดสร้างห้องสมุด  ขนาดกว้าง  10  เมตร  ยาว  15  เมตร  จำนวน  1  หลัง

พ.ศ. 2533  โรงเรียนร่วมกับพระครูอรรถธรรมนาถ  เจ้าอาวาสวัดคลองแห  กรรม

การศึกษา  และผู้ปกครองนักเรียน  สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียน  ขนาดสูง  1.20  เมตร  ยาว  100  เมตร  พ.ศ.

พ.ศ. 2535  นายจำนง  พรหมพัฒน์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2537  นายจำนง  แผ่ผล  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2540  นายเสริมศักดิ์  ทองวงศ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2547  นายสมยศ  สะรุโณ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 จนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ. 2554  เปิดทำการตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึง  ชั้น ป. 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 

254  คน  เป็นนักเรียนชาย  129  คน  และนักเรียนหญิง  125  คน  มีครูผู้สอนทั้งสิ้น  14  คน  ผู้ชาย  3  คน  ผู้หญิง  11  คน  และมีพนักงานบริการ  จำนวน  1  คน

พ.ศ. 2555  เปิดทำการตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึง  ชั้น ป. 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  252  คน  เป็นนักเรียนชาย  118  คน  และนักเรียนหญิง  134  คน  มีครูผู้สอนทั้งสิ้น  14  คน  ผู้ชาย  3  คน  ผู้หญิง  11  คน  และมีพนักงานบริการ  จำนวน  1  คน

พ.ศ. 2559  เปิดทำการตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึง  ชั้น ป. 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  251  คน  เป็นนักเรียนชาย  135  คน  และนักเรียนหญิง  116  คน  มีครูผู้สอนทั้งสิ้น  13  คน  ผู้ชาย  3  คน  ผู้หญิง  10  คน  และไม่มีพนักงานบริการ 

พ.ศ. 2560  เปิดทำการตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึง  ชั้น ป. 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 

             306  คน  เป็นนักเรียนชาย  162  คน  และนักเรียนหญิง  144  คน  มีครูผู้สอนทั้งสิ้น  15  คน 

             ผู้ชาย  2  คน  ผู้หญิง  13  คน  และไม่มีพนักงานบริการ


โรงเรียนวัดคลองแห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110