[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์                                                                                                                                                      “โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสู่อาเซียน 

พัฒนาบุคลากร เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โดยเน้นการทักทายไหว้สวย ด้วยมารยาทไทย”

 

        อัตลักษณ์โรงเรียน                                                                                                                           

ทักทาย ไหว้สวยด้วยมารยาทไทย

        เอกลักษณ์โรงเรียน                                                                                                                         

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่ น่าเรียน

 

 

 

 


โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110