[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

     โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ตั้งอยู่ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3

ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 อยู่ในบริเวณวัดควนลัง ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน และอยู่ห่าง

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  2 เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน เดิมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่

1 พฤษภาคม 2465 ณ วัดม่วงค่อม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2475 จึงได้ย้าย

มาอยู่ในวัดควนลัง โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นห้องเรียน ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2484 ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

1 หลัง ขนาด 2 ห้องเรียน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดควนลัง (มหายกอุทิศ) 

     - กันยายน พ.ศ.2507 มูลนิธิมิตรภาพไทย – อเมริกัน ร่วมกับเจ้าอาวาส (หลวงพ่อแปลง) และประชาชนบ้านควนลังร่วมสมทบทุน

สร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ข ทำพิธีมอบเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 ชื่อว่า “อาคารมิตรภาพไทย - อเมริกัน

(มิตรภาพที่ 11)” และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11

     - เมษายน พ.ศ.2513 กรรมการศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองร่วมกับสำนักงานสลากรัฐบาลสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ข

รับมอบเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2515 ชื่อว่า “อาคารอนุสรณ์ศิษย์”

     - พ.ศ.2517 สร้างโรงอาหารแบบ 312 (กรมสามัญ) 1 หลังจากเงินภาษีบำรุงท้องที่ และเงินบริจาค

     - ธันวาคม พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 และได้ต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างในปี พ.ศ.2521

     - มิถุนายน พ.ศ.2531 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/2526 และเรือนเพาะชำแบบ พ.2/2526

     - เมษายน พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.607/2526

     - พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เป็นอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง และต่อมา

ได้รับงบต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2543

     - พ.ศ.2546 ได้รับงบประมาณจาก อบต. ควนลังและรายได้จากการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาสร้างเวทีประชาธิปไตย

ขนาดสูง 1.5 เมตรกว้าง 10 เมตร ยาว 6 เมตร และได้รับงบสนับสนุนจากผู้ปกครอง สร้างส้วมแบบพิเศษ 1 หลัง 4 ที่นั่ง

     - พ.ศ.2547 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง

     - พ.ศ.2548 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมบริจาคเงินสร้างโรงอาหาร

ประชาร่วมใจ 48 จำนวน 1 หลัง

     - พ.ศ.2551 ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป1ข ตามหนังสือ สพป.สข.2 ที่ ศธ 04146/3646 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 

พ.ศ.2551 แต่ได้ขออนุญาตชะลอการรื้อถอนไว้จนกว่าจะได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามหนังสือ สพป.สข.2

 

ที่ ศธ 14146/4232 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2551

     - พ.ศ.2552 ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่อาคารประกอบ มีปูพื้นกระเบื้องโรงอาหาร ปรับปรุงส้วมอาคาร 017 จำนวน 3 ที่นั่ง

ปูพื้นกระเบื้อง และอ่างล้างหน้า 3 ที่ และเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ 

     - พ.ศ.2554 ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ สร้างที่นั่งหน้าอาคารเรียน ปรับปรุงทางเดินหน้าอาคารเรียน

     - พ.ศ.2555 ปรับภูมิทัศน์ สร้างศาลาสำหรับนั่งพักผ่อน 2 หลัง

     - พ.ศ.2556 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป 1 ข โดยยกให้สูงขึ้น และเปลี่ยนฝ้าเพดานและหลังคาใหม่ โดยความร่วมมือ

ของศิษย์เก่าโรงเรียนวัดควนลังและชุมชน

     - พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เป็นอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง ปีงบประมาณ 2558

     - พ.ศ.2559 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ใช้งบประมาณของทางราชการ

     - พ.ศ.2560 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนงบประมาณจาก สพฐ. เป็นเงิน 496,000 บาท

     - พ.ศ.2561 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เป็นเงิน 130,000 บาท ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่นั่ง เป็นเงิน 430,000 บาท 

ปรับปรุงอาคารเรียน 3 หลัง อาคาร 017 อาคารไม้ และอาคาร สปช 105/29 เป็นเงิน 365,000 บาท ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

โครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน เป็นเงิน 75,000 บาท

     ปัจจุบันโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 เปิดการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 320 คน

 

แบ่งเป็น 15 ห้องเรียน มีครูประจำการสอน 13 คน มีผู้บริหาร 1 คน มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 4  หลัง


โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110