[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางพาขวัญ จันทร์เทพ
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  
  ชื่อ  นางสาวธัญวลัย คงศรี
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นายขวัญ ฤทธิ์เทวา
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ศิลปศึกษา
  ชื่อ  นางสาวชมภูนุช เพชรพันธ์
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศษ.บ
  วิชาเอก  นาฏศิลป์ไทย
  ชื่อ  นายวสันต์ เจ๊กแช่ม
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ดศ.ม.
  วิชาเอก  สังคีตวิจัยและพัฒนา

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110