[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ  นางอุไรรัศมิ์ พรหมเดช
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวเขมญดา ศรกิติกรกุล
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวมณฑิรา สังขวิเชียร
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110