[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ  นางสุภาภรณ์ แก่นทอง
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน
  ชื่อ  นางสาวนภัสวรรณ ระงับจิตต์
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวกุสุมา พิทักษ์บุตร
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110