[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

วิสัยทัศน์

             ภายในปี 2563   โรงเรียนวัดโคกม่วง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการ เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ รักษามารยาท ใส่ใจสุขภาพ  รู้จักใช้เทคโนโลยี พร้อมรับอาเซี่ยน จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร
           2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เน้นความเป็นไทย ก้าวไกลสู้อาเซี่ยน
           3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตเหมาะสมกับวัย
           4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้  มีความสะอาด ร่มรื่นเป็นธรรมชาติและมีความปลอดภัย
           5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความสามารถ ทันเทคโนโลยี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
           6. ส่งเสริมให้ชุมชน เอกชน และองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนวัดโคกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230