[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

โรงเรียนวัดโคกม่วง   ตั้งอยู่หมู่ที่  9   ตำบลโคกม่วง  อำเภอคลองหอยโข่ง   จังหวัดสงขลา  เริ่มก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2476  โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโคกม่วง    อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนของนักเรียน  ต่อมาเมื่อ    พ.ศ. 2493  พระครูสุวรรณศิริรัตน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกม่วงพร้อมด้วยนายชาตรี   ศิริรัตน์  ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในสมัยนั้น  ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น  สร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีกหลังหนึ่ง  เป็นเรือนไทยยกพื้นเสาคอนกรีต  พื้นและฝาไม้กระดานมุงด้วยกระเบื้องดินเผา  โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการ อาคารหลังนี้มาจนถึงปี  พ.ศ. 2522  คณะกรรมการศึกษาได้เล็งเห็นว่า  สภาพพื้นที่ของโรงเรียนในบริเวณนั้นคับแคบ
ไม่เหมาะสมในการปรับปรุงและขยาย  จึงได้จัดหาที่ดินแห่งใหม่อยู่นอกบริเวณวัด  เนื้อที่  22  ไร่  1  งาน  47  ตารางวา
         ปี  พ.ศ. 2513 ครูและคณะกรรมการศึกษา ประสานงานกับทางราชการ  ได้รับอนุมัติเงิน  จำนวน 115,000 บาท  จัดสร้างอาคารแบบ  ป.1 ก.
3 ห้องเรียน  ในที่ดินแปลงใหม่  จึงย้ายนักเรียนไปเรียนอาคารหลังใหม่  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2514    

         พ.ศ.  2514   คณะกรรมการศึกษา  ครู  อาจารย์  ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวรขึ้นอีกหลังหนึ่ง  2  ห้องเรียน   ขนาด  6/18  และปีต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก  2  หลัง  อาคารอเนกประสงค์อีก  1  หลัง  ส้วม  2  หลัง   เรียนเพาะชำ  1  หลัง
         ปัจจุบันปีการศึกษา 2563   มีอาคารเรียน  4  หลัง 10  ห้องเรียน  5 ห้องพิเศษ อาคารอเนกประสงค์  1   หลัง (งบบริจาค) อาคารประกอบ 
(โรงอาหาร )
1 หลัง

         ที่ตั้งโรงเรียนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง ประมาณ  1.5   กิโลเมตร  ห่างจาก โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง  1   กิโลเมตร  ห่างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ประมาณ   20  กิโลเมตร


โรงเรียนวัดโคกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230