[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวแสงระวี สังขรัตน์
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การศึกษาพิเศษ
  ชื่อ  นางนฤมล ชูชีพ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางฉายาลักษณ์ วุฒิพันธุ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวมณทนา พันธ์นิล
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางธรรญธร สุวรรณทวี
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การศึกษาพิเศษ

โรงเรียนวัดเขากลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110