[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวปิยพร ไหมชุม
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  รป.บ.
  วิชาเอก  นโยบายและแผน
  ชื่อ  นายจำลอง พุทธาศรี
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ปวช.
  วิชาเอก  

โรงเรียนวัดเขากลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110