[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

ปรัชญาการจัดการศึกษา        

ยึดมั่นประชาธิปไตย  ใฝ่คุณธรรม  ผู้นำทางปัญญา

วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา

นักเรียน คือ นักคิดผู้ยิ่งใหญ่             ครู คือ ผู้คอยให้คำปรึกษา

ชุมชน คือ ผู้ประสาทวิชา                      ทุกๆที่ใต้ท้องฟ้า คือ โรงเรียน

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนแห่งการบูรณาการการเรียนรู้    เคียงคู่วิถีไทย

ก้าวไกลสู่สากล      ร่วมสร้างชุมชนวิถีพอเพียง

คุณธรรมอัตลักษณ์

 

มีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา

 

พันธกิจ

 โรงเรียนวัดเขากลอยจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

 เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข 

 เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

 มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เป้าประสงค์

นักเรียนโรงเรียนวัดเขากลอยทุกคน

  จะต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา 

ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม

ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  มีความสุข  เป็นคนดี  และคนเก่ง

 

 


โรงเรียนวัดเขากลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110