[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

ประวัติโรงเรียนวัดเขากลอย

         โรงเรียนวัดเขากลอย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2   ตั้งอยู่หมู่ที่  8 ตำบลท่าข้าม      อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   ได้เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในวันที่  1  พฤษภาคม  2465  ณ  บริเวณวัดท่าข้าม ในปัจจุบันใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบล     ท่าข้าม   มีรองอมาตย์โทขุนราชเขตภักดี เป็นนายอำเภอหาดใหญ่ นายช่วง  ธนะวงศ์ เป็นธรรมการอำเภอหาดใหญ่  นายเพียร  อุไรรัตน์ เป็นครูใหญ่คนแรก

         วันที่  8  กันยายน  2465  ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดท่าข้ามมาเปิดทำการสอน ที่บริเวณวัดเขากลอย นายทุม  เกษมศักดิ์  เป็นธรรมการอำเภอหาดใหญ่              นายสนิท  ธรรมนิยม เป็นครูใหญ่ แทนนายเพียร  อุไรรัตน์ซึ่งลาออก สถานที่เรียนใช้ศาลาวัด  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปี 1-4

          พ.ศ.2512  โรงเรียนได้รับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก    1  หลัง    4  ห้องเรียน

          พ.ศ. 2522  โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นปีแรก และขยายการศึกษาภาคบังคับ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          พ.ศ. 2523  โรงเรียนได้รับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบ สข 01/001     1  หลัง   3  ห้องเรียน​

          พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้รับงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการ​การประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช 202/26  1  หลัง

          พ.ศ.  2537  โรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนสร้างห้องสมุด  1  หลัง  งบประมาณ  120,000  บาท

          พ.ศ. 2538  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ    สร้างอาคารเรียน  แบบ สปช 105/29   1  หลัง  4 ห้องเรียน  และได้ทำการต่อเติมด้วย งบสนับสนุนจากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน   1  ห้องเรียนงบประมาณ  25,000  บาท


          พ.ศ.2540  ได้รับงบประมาณต่อเติม อาคาร สปช.105/29  จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   จำนวน  3  ห้องเรียน

          พ.ศ. 2548  โรงเรียนได้จัดสร้างกำแพงหน้าโรงเรียนโดยการสนับสนุนงบประมาณจาก  อบต.ท่าข้าม  100,000 บาท จำนวน  11 ช่อง และการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียน คนละ  1  ช่อง มูลค่ารวม 200,000  บาท

         พ.ศ. 2548  ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขากลอยร่วมกันบริจาคเงินจัดทำป้ายชื่อโรงเรียน มูลค่า  75,000  บาท

          ปัจจุบัน  โรงเรียนวัดเขากลอยตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ  ซึ่งวัดเขากลอยบริจาค ให้โรงเรียน  มีพื้นที่  6  ไร่  2  งาน  60 ตารางวา

          พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนการสอน

          พ.ศ. 2544  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว

          พ.ศ.2545   โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

          พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   และ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ TOPSTAR

           พ.ศ.   2550 โรงเรียนวัดเขากลอยได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ  การจัดการเรียนร่วม

           พ.ศ. 2551โรงเรียนวัดเขากลอยได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนแบบคละชั้น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           11  ธันวาคม  2546    โรงเรียนวัดเขากลอย  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็กเข้ารับการตรวจเยี่ยมจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   นายอดิศัย  โพธารามิก   นางพรนิภา   ลิมปพยอม     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   นางกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ดร. รุ่ง  แก้วแดง   เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติและคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ

            โรงเรียนมีกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดเขากลอย   จากการริเริ่มจัดตั้งของคุณพ่อดำแก้ว  คุณแม่ฉิม  ชาติดำ  และผู้อำนวยการโรงเรียน นางประสานทอง  จันทมณี ต่อมาได้รับสมทบกองทุนจากงานฌาปนกิจศพ ในวัดเขากลอยเพิ่มขึ้นทุกปี   ปัจจุบันมีเงินกองทุนประมาณ    157,000  บาท


 


โรงเรียนวัดเขากลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110