[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
  ชื่อ  นางสุธัญญา สุวรรณบุตร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวสิริกร ปาชนะวงค์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางอรนุช บัวรักษ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ  นายอนุรักษ์ แก้วมูณี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ดนตรีศึกษา
  ชื่อ  นายธีรชาติ ชูโสต
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวชนิดา อุ่นเสียม
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางณัฐรัตน์ เรืองสุวรรณ์
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาและวรรณคดีไทย
  ชื่อ  นายจรัสพงศ์ คงช่วย
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  พลศึกษา
  ชื่อ  นางรุ่งฤดี ผึ้งภักดี
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  คศ.บ.
  วิชาเอก  คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ
  ชื่อ  นางถนอมวรรณ สวนิต
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  จิตวิทยาและการแนะแนว
  ชื่อ  นางสาวจรรยาพร อรหัสถ์
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ศึกษา
  ชื่อ  นายธีรนันท์ ละอองวิจิตร
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ปวช.
  วิชาเอก  -