[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนวัดหูแร่ มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (Mission)

          1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
          2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
          3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
          4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
          5. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
          6. พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง