[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

          โรงเรียนวัดหูแร่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒  มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๓ โดยพระบุญ  ชิณวาโร  เจ้าอาวาสวัดหูแร่  เป็นผู้จัดตั้งขึ้น โดยมีนายไชย  บัวสาย เป็นครูใหญ่คนแรก ใช้พระอุโบสถของวัดเป็นที่เรียนชั่วคราว  ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๗๔  พระบุญ ชิณวาโร  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง  อยู่ทางทิศใต้ของอาคาร พระอุโบสถ  ใช้เป็นที่เล่าเรียนตลอดมาจนกระทั่งชำรุดทรุดโทรมตามสภาพ
          ๒๒  ธันวาคม  ๒๔๗๖      นายอรุณ     บูลย์พันธ์               ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          ๑๕  มกราคม ๒๔๗๗       พระซิ้ว        อ่อนอังกูร              ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          ๑๒  สิงหาคม ๒๔๗๗       นายเคลื่อน   นิเทศน์ธรรม           ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          ๒๖  พฤษภาคม ๒๔๘๖    นายพุ่ม        แก้วสลับนิล           ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          พระกล่อม  โกวิโท  เจ้าอาวาสวัดหูแร่และพระอั้น  มนูญโญ ได้มอบกุฏิหลังใหม่ ให้ใช้เป็นที่เรียนชั่วคราวตลอดมา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๘ – พ.ศ.๒๕๐๙ ในปี พ.ศ.๒๕๐๙  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๒๔  จำนวน ๖ ห้องเรียนจากงบประมาณดังกล่าว  โรงเรียนต้องหางบเพิ่มอีก ๓๐,๐๐๐ บาท  ในเงินที่สมทบนี้  นายไพจิตต์  หังสพฤกษ์  หาดใหญ่ ได้บริจาคให้ ๑๕,๐๐๐ บาท  นายตี่เลี่ยม  นางบวง  แซ่ลิ้ม  หาดใหญ่  บริจาคให้ ๑,๐๐๐ บาท  นอกจากนี้คณะกรรมการศึกษา ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหูแร่ช่วยกันหาจนครบเงินจำนวนที่ยังขาดอยู่
          การสร้างอาคารเรียนที่ได้รับงบประมาณครั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าอาวาสวัดหูแร่และผู้ปกครองนักเรียนได้ประชุมตกลงกันสร้างอาคารเรียนในที่ของวัดใหม่  ซึ่งเรียกว่า “วัดใน”  อยู่ทางทิศใต้ของวัด  มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๑๕ ตรว.  การสร้างอาคารเรียนดังกล่าว  ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์  ในวันที่       ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๙  โดย นายอรุณ  บวรสิน ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่เป็นประธานในพิธี  ได้สร้างแล้วเสร็จและย้ายนักเรียนเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๙
          ในปีงบประมาณ ๒๕๑๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ  ให้สร้างอาคารเรียนแบบ๐๑๗  จำนวน ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน เงินประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท    และก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๑๙  วันที่   ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๘  นายพุ่ม  แก้วสลับนิล  ได้ลาออกจากราชการ            นายคนอง  แก้ววิเศษ  ผู้ช่วยครูใหญ่  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  จนถึงวันที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๑๙  นายเคลื่อน  พุทธวิโร  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          ในปีงบประมาณ ๒๕๒๐  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง แบบ สข./ ป๐๐๑  เงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๑
          ในปีงบประมาณ ๒๕๒๔  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๒๕๒๖  จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน เงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๕
          ในปีงบประมาณ  ๒๕๒๘   โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สปช.  สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ๒๐๓  เงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  และในปีนี้ ได้รับงบประมาณพัฒนาตำบลจากผู้แทนราษฎรเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  สร้างรั้วลวดหนามได้ ๑ ด้าน  คือ  ด้านหน้าโรงเรียน
          ๓๐ กันยายน  ๒๕๒๘  นายเคลื่อน  พุทธวิโร  อาจารย์ใหญ่ได้เกษียณอายุราชการและนายไพฑูรย์  สุวรรณมณี  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๒๘
          ๑๖ กันยายน  ๒๕๓๐  นายเดชา  จิระพันธ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบางแฟบ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายไพฑูรย์ สุวรรณมณี  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังหรัง
          ในปี พ.ศ.๒๕๓๕  โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แต่เนื่องจากอาคารเรียนไม่พอ  ท่านพระครูใบฎีกาอั้น  มนุญโญ  เจ้าอาวาสวัดหูแร่  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๒/๒๕๒๖  ขนาด ๖ X ๒๔  เมตร  ๑ หลัง  ๓ ห้องเรียน  เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณทางราชการแต่อย่างใด
          ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๓๕  นายเดชา  จิระพันธ์  อาจารย์ใหญ่ ลาออกจากตำแหน่ง นายคนอง  แก้วิเศษ  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  ได้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  จนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖
          ๒๙  เมษายน  ๒๕๓๖  นายสวัสดิ์  เล็กสุทธิ์  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านเกาะหมี  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          ในปีการศึกษา ๒๕๓๗  ท่านพระครูมนูญธรรมานุวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดหูแร่  ร่วมกับคณะครู กรรมการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมปรับปรุงสนามของโรงเรียน  โดยบริจาคเงินถมดินคิดเป็นเงิน  ๑๘๘,๔๐๐ บาท
          ในปีการศึกษา ๒๕๔๐  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประกวดกิจกรรมระดับจังหวัด  ในการประกวดกิจกรรมทางวิชาการ  เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๐  จำนวน  ๒ รายการ  คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น  และครูผู้สอนแนะแนวดีเด่น ได้แก่ นางพรรณพิศ  จันทสุวรรณ 
          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง 
นางสาวมาริหยาม  หมัดอะดัม  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  ได้มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้  เมื่อวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๓  
          วันที่  ๑๗  ตุลาคม ๒๕๔๙   นายกรีฑา  อนุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย อำเภอรัตภูมิ   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหูแร่  และมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายมนต์ชัย อารีกิจ
          ในปี พ.ศ.2553 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล