[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวกิตติมา บัวนาค
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.บ
  วิชาเอก  สาขาวิชาการประถมศึกษา

โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110