[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

        ภายในปีการศึกษา  2565 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงเทคโนโลยี

         พันธกิจ

        1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามศักยภาพอย่างทั่วถึง และมี คุณภาพในระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

         2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ

        3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการจัด การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

        4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตําแหน่ง            มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเ้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม

 

 

 


โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110